Skip to main content

Satzung niederländisch

STATUTEN


Artikel 1 – Benaming
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk. De naam van de vereniging luidt « Belgisch-Deutsche Juristenvereinigung ».

Artikel 2 – Zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Washingtonstraat 40, 1050 Brussel. De vereniging valt onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 3 – Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Artikel 4 – Doel
Het doel van de vereniging is de Belgisch-Duitse betrekkingen te bevorderen, meer bepaald op juridisch gebied. Daartoe zal de vereniging de kennis bevorderen van het recht en de gerechtelijke instellingen van België en Duitsland, met name via publicaties, seminaries en conferenties die juridische vragen behandelen die van belang zijn voor Belgische en Duitse juristen. De vereniging kan beurzen en ereprijzen voor uitmuntendheid toekennen aan academische werken.

Artikel 5 – Leden
De vereniging is samengesteld uit werkende en aangesloten leden. Het minimum aantal werkende leden wordt bepaald op vier.

Artikel 6 – Werkende leden
Is werkend lid
1°        elke natuurlijke persoon
            a)         die zijn universitaire rechtenstudies heeft voltooid; of
            b)         die elke andere juridische vorming heeft genoten; of
            c)         die bezig is met een universitaire rechtenstudie of een andere juridische vorming; of
2°        elke vereniging waarvan de leden voldoen aan de voorwaarden vermeld in punt 1,
onder voorbehoud van zijn/haar benoeming bij besluit van de raad van bestuur.

Artikel 7 – Aangesloten leden
Aangesloten leden zijn alle personen toegelaten in deze hoedanigheid bij besluit van de raad van bestuur.

Artikel 8 – Ereleden
De algemene vergadering kan ereleden benoemen.

Artikel 9 – Ontslag en uitsluiting
De werkende en aangesloten leden, alsook de ereleden, kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken uit de vereniging mits schriftelijk ontslag gericht aan de raad van bestuur.
Het werkend of aangesloten lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald binnen de maand na de herinnering die hem bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst werd verzonden, wordt geacht ontslagnemend te zijn.
De uitsluiting van een werkend lid of erelid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. De uitsluiting van een aangesloten lid wordt uitgesproken door de raad van bestuur. Tegen de beslissingen tot uitsluiting, zowel van de algemene vergadering als van de raad van bestuur, is geen beroep mogelijk en zij dienen niet gemotiveerd te worden. De raad van bestuur kan in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering de leden schorsen die zich schuldig hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of de regels der welvoeglijkheid.
De uitgesloten of ontslagnemende leden, alsook de erfgenamen van een overleden lid hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging en kunnen de bijdragen, subsidies of andere prestaties geleverd door hen of derden niet terugvorderen. Zij kunnen de rekeningoverzichten of verantwoording niet vorderen of eisen, noch het opstellen van een inventaris.

Artikel 10 – Bijdrage
De werkende en aangesloten leden dienen een jaarlijkse bijdrage te betalen. Deze wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur. De bijdrage kan niet meer bedragen dan 150 Euro voor natuurlijke personen en 500 Euro voor verenigingen en aangesloten leden.

Artikel 11 – Raad van bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vier leden. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden. De bestuurders worden verkozen voor een termijn die loopt tot de datum van de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Met een meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, kan de algemene vergadering te allen tijde de benoeming van deze laatsten herroepen.

Artikel 12 – Voorzitter – Penningmeester – Secretaris
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Bij afwezigheid van de voorzitter of indien die verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste der aanwezige bestuurders.

Artikel 13 – Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris wanneer het belang van de vereniging dit vereist. De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.
De raad van bestuur kan schriftelijk besluiten nemen, op voorstel van de voorzitter of twee leden van de raad van bestuur.

Artikel 14 – Quorum
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem te vervangen en in zijn plaats te stemmen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Artikel 15 – Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden door de secretaris vastgelegd in een notulenboek. Dit boek wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of de secretaris.
De afschriften van de volmachten worden ondertekend door de voorzitter of door de bestuurder die hem vervangt en worden bij de notulen gevoegd.

Artikel 16 – Bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het bestuur en het bestuur van de vereniging, alsook beschikt ze over alle bevoegdheden die de wet of deze statuten niet uitdrukkelijk toewijzen aan de algemene vergadering.
Alle akten die de vereniging verbinden, worden, behoudens een bijzondere delegatie van de raad van bestuur, ondertekend door twee bestuurders die de bevoegdheden die zij hebben gekregen van de raad niet dienen te rechtvaardigen ten opzichte van derden.

Artikel 17 – Gewone algemene vergadering
Elk jaar zal er tussen één januari en éénendertig maart op de maatschappelijke zetel of op de plaats en het tijdstip aangeduid in de oproeping een algemene vergadering van de werkende leden gehouden worden waarop de raad van bestuur een verslag zal geven over de activiteiten van de vereniging tijdens het afgelopen boekjaar, over de opbrengsten en uitgaven en de begroting voor het volgende boekjaar.
Deze vergadering zal ook de bestuurders benoemen.

Artikel 18 – Buitengewone algemene vergadering
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of op verzoek van één vijfde van de werkende leden telkens het belang van de vereniging dit vereist.
De buitengewone algemene vergaderingen worden ook gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 19 – Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan door middel van een gewone brief of e-mail, die ten minste éénentwintig (21) dagen voor de vergadering worden verstuurd en door de voorzitter of de secretaris in naam van de raad worden ondertekend.
De agenda wordt vermeldt in het oproepingsbericht. Op verzoek van één of meerdere werkende leden kan elk onderwerp in de agenda worden opgenomen. Deze verzoeken dienen, geldig ondertekend en met vermelding van het onderwerp, ten minste acht (8) dagen voor de vergadering te worden toegezonden aan de raad van bestuur.

Artikel 20 – Vertegenwoordiging
Ieder werkend lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager die een werkend lid dient te zijn. Een werkend lid kan niet meer dan twee volmachten houden.
Elke volmacht dient in schriftelijke vorm te worden voorgelegd aan het bureau op het ogenblik van de algemene vergadering.

Artikel 21 – Stemrecht
Alle werkende leden beschikken over hetzelfde stemrecht. Iedereen heeft één stem.

Artikel 22 – Bureau
Het bureau van de algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige leden van de raad van bestuur; de vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of in zijn afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.
De voorzitter duidt de secretaris aan.

Artikel 23 – Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij absolute meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
Op verzoek van minstens één aanwezig of vertegenwoordigd werkend lid wordt er gestemd bij geheime stemming. Dergelijke geheime stemming is verplicht als de beslissingen personen betreffen.

Artikel 24 – Quorum
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen is de vergadering geldig samengesteld onverschillig welk het aantal is van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.  Beslissingen van de algemene vergadering met betrekking tot een wijziging van de statuten, de uitsluiting van leden of de ontbinding van de vereniging kunnen echter alleen maar genomen worden mits het vervullen van bijzondere voorwaarden betreffende de aanwezigheid en meerderheid vereist door artikel 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 25 – Onderwerpen van beraadslaging
De algemene vergadering beraadslaagt over de voorstellen van de raad van bestuur of van de werkende leden die in de agenda zijn opgenomen.

Artikel 26 – Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in een speciaal register dat ondertekend wordt door de voorzitter en wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

Artikel 27 – Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 28 – Recht van inzage van de begroting en rekeningen
De werkende leden kunnen vanaf de vijftiende dag voor de algemene vergadering de begroting en de rekeningen van de vereniging inkijken.

Artikel 29 – Afsluiting van het boekjaar
Op éénendertig december van elk jaar wordt het boekjaar afgesloten.
De raad van bestuur maakt de rekening van het afgelopen boekjaar en stelt de begroting op voor het volgende boekjaar. Beiden zijn onderworpen aan de goedkeuring van de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering geldt als kwijting van de raad van bestuur.

Artikel 30 – Saldo
Het positieve saldo van de rekeningen behoort aan de vereniging.

Artikel 31 – Ontbinding en vereffening
Ingeval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) benoemen, hun bevoegdheden bepalen en de bestemming van het netto-actief van het vermogen van de vereniging aangeven. Het actief van de vereniging wordt toegewezen aan één of meerdere organisaties die doelstellingen nastreven, die gelijkaardig zijn aan deze van de vereniging en die zullen worden aangeduid door de algemene vergadering.